הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
הוספת מומחים לדיון
x
בחר/י את הדיון שאליו אתה רוצה לצרף את המומחים
 
0
ד"ר דוד שור
Dr. David Schorr


אוויר ואקלים

זיהום אוויר > זיהום אוויר מתעשייה


אנרגיה, תחבורה ודלקים

דלקים פוסיליים > נפט, בנזין, סולר ומזוט > קידוחי נפט בישראל


חברה, תכנון ומדיניות

מדיניות סביבה > ניהול משאבי טבע > ניהול מקורות מים


משפט סביבתי ותקינה > תקינה סביבתית


משפט סביבתי ותקינה > חקיקה ורגולציה


היסטוריה סביבתית


ים וחופים

זיהום ים > זיהום ים בשמן/נפט


מים קרקע וחקלאות

משק המים > ניהול ביקושי מיםמדעי החברה, החינוך והרוח

ארכיאולוגיה והיסטוריה


משפט וסביבה > חקיקה ורגולציה


מחקרים משפטיים על חוק המים, חוק אויר נקי, ועל רגולציה של קידוחים ימיים. מחקרים היסטוריים על דיני המים בישראל/פלשתינה, האימפריה הבריטית, וארה"ב. מחקר על רגולציה סביבתית באומנות.

רגולציה סביבתית, דיני המים, היסטוריה של דיני סביבה.http://www.amazon.com/The-Colorado-Doctrine-Corporations-Distributive/dp/0300134479
available at ssrn.com/abstract=1938272

המאמר בוחן את תחולתו של חוק אוויר נקי, התשס"ח–2008 על פליטות גזי חממה בישראל. למרות אי-בהירויות שונות בלשון החוק, מתברר שבניגוד לדעה הרווחת החוק חל באופן די נרחב על פליטות אלה, ולכן מחייב נקיטת פעולות שונות להסדרתן ולהפחתתן. המאמר מסרטט את הנפקויות של מסקנה זו בקשר להסדרים רגולטיביים שונים בחוק ומחוצה לו.
יש לקבוע בדין הישראלי משטר אחריות לנזקי הקידוחים הימיים, אשר יכלול הטלת אחריות חמורה על האחראים לנזק — כולל נזק למשאבי־הטבע ולסביבה — הגדרת נאמנים למשאבי־הטבע שיוכלו לתבוע בגין נזק לסביבה, והתניית הכניסה לפעילות הקידוחים בהוכחת יכולתם הכלכלית של המזהמים לעמוד בתשלום בגין הנזק שהם גורמים.
המצב המשפטי הקיים בישראל אינו מעניק הגנה מספקת לסביבה הימית מפני השפעות קידוחי גז ונפט. לצורך הגנה כזו יש לפתח רגולציה מקיפה שתעניק סמכויות פיקוח ואכיפה לגורמים סביבתיים ובראשם למשרד להגנת הסביבה. יחד עם זאת, ניתן למצוא גם בחוקים הקיימים סמכויות לפיקוח סביבתי, המאפשרות לדרוש מהחברות הקודחות עמידה בסטנדרטים סביבתיים: חוק הנפט והתקנות מכוחו מסמיכים את שר התשתיות ואת הממונה על ענייני הנפט לנהל את רישוי הקידוחים ולהציב תנאים למתן רישיונות החיפוש והקידוח. במסגרת זו ניתן וראוי להציב לחברות הקודחות דרישות סביבתיות, ולפקח עליהן. בפועל הממונה והשר אינם מפעילים סמכות זו. חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים מחייב את מתקני הקידוח, אשר מזרימים חומרים שונים, לרבות פסולת, לים, לקבל "היתרי הזרמה לים", וכל עוד הם פועלים ללא היתר הם לכאורה עוברים בכך על החוק. החוק גם מסמיך את השר להגנת הסביבה להפסיק פעילות קידוח כאשר קיים יסוד סביר לדליפה לים של כל חומר שהוא, ללא היתר, ולצוות על החזרת המצב לקדמותו. באמצעות היתרי הזרמה לים, ניתן לדרוש מחברות הקידוח להחיל אמצעי בטיחות ונוהלי עבודה סביבתיים שבלעדיהם קיים יסוד סביר לדליפה לים של פסולת וחומרים שונים. החוק חל רק על אסדות קבועות ככל שהן מהוות "מתקן ימי קבוע". חוק החומרים המסוכנים מחייב קבלת "היתר רעלים" לעיסוק בחומרים המסוכנים המוגדרים בו, לרבות גז טבעי, נפט ותזקיקיו. במסגרת היתרים אלו רשאי השר להגנת הסביבה לדרוש מהחברות הקודחות לטפל בחומרים לפי טכניקות מסוימות, להיערך לאירוע חירום, ועוד. לכאורה, פעילות קידוח — כלומר הפקה ושינוע של גז טבעי דחוס/מונזל ונפט ללא היתר רעלים — היא עבירה על חוק זה. חוק המים מאפשר לשר להגנת הסביבה להתקין תקנות למניעת זיהום מים, שיקבעו כללים לקביעת מיקומן של אסדות קידוח, שימוש בחומרים שונים, ותהליכי ייצור. יש הגורסים כי חוק המים אינו חל על מי ים, אולם נראה שתפיסה זו אינה מבוססת דיה וניתן לעשות שימוש בחוק זה במקרה של קידוחים בים. לכאורה, פעילות קידוח ימי שלא בהתאם לצו הרשאה, יוצרת סיכון חמור לזיהום מים ומהווה עבירה לפי חוק המים. חוק חופש המידע מחייב לכאורה את משרד התשתיות לפרסם באופן יזום מידע סביבתי שיש ברשותו, לרבות מידע על חומרים הנפלטים מאסדות הקידוח לסביבה הימית, ככל שיש בידיו מידע כזה.


Close