הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
תנאי שימוש

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר האגודה הישראלית לאקולוגיה (להלן: "האתר" ו/או "האגודה").
 2. הביקור ו/או השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש ולצרכיו האישיים והפרטיים בלבד, ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") ולכל דין. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וצור עימנו קשר בכל שאלה בקשר לתנאי השימוש בכתובת המייל experts@isees.org.il .
 3. בעצם השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים במסגרתו, הינך מאשר את קבלת תנאי השימוש בו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.  
 4. מטעמי נוחות בלבד נכתבו תנאי השימוש בלשון זכר; בכל מקום בו משתמשים בתנאי השימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולחבר בני אדם בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד.
  המילים "תכנים" או "מידע", כוללות בין היתר, נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, תוכנה, וידאו, אודיו, תמונות, טקסט, קבצי שמע, יצירות, סימני מסחר, סימני שירות, שמות מסחריים, פטנטים, מדגמים.
 5. היה ולדעת הגולש מידע המפורסם באתר מפר זכות או דין או גורם לכל פגיעה, יש להודיע לאגודה על כך באופן מיידי. את ההודעה יש למסור לכתובת המייל experts@isees.org.il ועל ההודעה לכלול פירוט של התלונה, את פרטי ההתקשרות, הצהרה כי האמור בתלונה הינו אמת, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך הערכת התלונה וטיפול בה. האגודה תטפל בתלונה לפי שיקול דעתה ובהתאם לכללי השימוש באתר.
 6. האגודה רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת ומפורשת למשתמשי האתר. הגרסה העדכנית של תנאי השימוש היא שתחייב את משתמשי האתר. באחריות המשתמש לחזור ולבדוק את התנאים מעת לעת.
 7. אין באמור בתנאי השימוש כדי לגרוע מתוקפו של כל הסכם אחר בינך לבין האגודה אלא אם הוסכם אחרת בכתב ובמפורש.
 8. על תנאי השימוש ועל השימוש באתר חלים דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט בתל-אביב ובמחוז מרכז תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל הקשור בהם.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. האתר, כולל תכנים ומידע מקוריים, אשר האגודה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני בהם, וכן תכנים ומידע אשר האגודה הינה בעלת ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם.
 2. האתר, הדפים, הסידור וההצגה של המידע, וכל צורת המחשה אחרת הכלולים אתר הינם רכושה הבלעדי של האגודה ואין להעתיק, לשכפל, לפרסם, לשנות, לעבד  את התכנים ו/או המידע המוצגים באתר זה ללא אישור  מפורש לכך מראש ובכתב מהאגודה.
 3. כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות  תוכנו, עיצובו, עריכתו, וכן אופן הצגתו ועריכתו שמורות באופן בלעדי לאגודה ו/או היא בעלת הרשאת לעשות בהם שימוש, ואין להציג את האתר במלואו ו/או ו/או כל פרט ממנו  ללא אישור האגודה בכתב ובכלל זה אין להעתיקו ו/או לפרסמו ו/או לבצעו בפומבי ו/או לעבדו ו/או לשדרו ו/או להציג תכניו בפומבי בין בגבולות ישראל ובין מחוצה לה.
 4. השימוש באתר אינו מקנה למשתמש כל זכות לעשות שימוש בקניינה הרוחני של האגודה ו/או של צדדים שלישיים.  המשתמש מתחייב לא לעשות כל פעולה שמפרה את זכויותיה של האגודה ו/או של צדדים שלישיים בתכנים ו/או במידע המופיעים באתר.
 5. למען הסר ספק הגולש רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 6. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 7. האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצרכי האתר ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר. יחד עם זאת, האתר שומר על זכותו לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע לצורך שיפור שירותי האתר, הפעלתו ותכניו, והכל בכפוף לאמור במדיניות הפרטיות של האתר.

 

שימוש באתר

 1. האגודה עשויה לאפשר למשתמש למסור תכנים ו/או מידע לפרסום באתר, לפרסם תכנים ו/או מידע בפורומים השונים שבאתר, ככל שיפתחו מעת לעת (להלן: "פורומים"), לפנות לצוות האתר (או לגורמים באגודה, וכן לעיין בהודעות, תגובות וחוות דעת שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באתר (להלן: "תגובות" ו/או "טוקבקים").
 2. רשאי האגודה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש ממשתמש כאמור פרטים מזהים ו/או אחרים לצורך פרסום תכנים מטעמו, כמפורט במדיניות הפרטיות באתר.
 3. התגובות של המשתמשים באתר מוצגות כפי שהן (AS IS), מבלי שהאגודה בודקת את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן, והיא אינה נושאת באחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם לכל צד שהוא כתוצאה מקריאת התגובות ו/או הסתמכות עליהן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל האגודה ו/או מי מטעמה רשאים מעת לעת לבחון את התכנים המתפרסמים על ידי המשתמשים ולהסירם לפי שיקול דעתה, מבלי לתן הודעה על כך למשתמש, וזאת מכל טעם שהוא, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בענין זה.
 4. המשתמש מצהיר ומתחייב, כי כל מידע אותו יעלה לאתר לרבות התגובות שיתפרסמו על ידיו לא יפרו הוראות כל דין הסכם או התחייבות ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות של אחרים ו/או כל חומר בעל אופי בוטה ו/או העלול לפגוע בצד שלישי ו/או ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את האגודה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום תגובה על ידו.
 5. האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש, וזאת אף ללא צו של בית משפט וכן רשאי לצרף גולש כצד להליך שיפוטי המתנהל, וזאת בשל מעשה או מחדל של האחרון, ולנקוט כנגד משתמש שיפר תנאי שימוש אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין.
 6. רישומי המחשב של האגודה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. המשתמש מסכים כי פרטי מחשבו ו/או כל פרט אחר אודות התנהגותו באתר יישמרו על ידי האגודה והיא תוכל לעשות בהם שימוש.
 7. מבלי לגרוע מזכויותיה של האגודה לפי כל דין, המשתמש ישא באחריות בלעדית בגין כל תביעה ו/או דירשה ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרמו לאגודה ממעשיו באתר, לרבות הפרת תנאי השימוש של האתר ו/או הפרת זכויותיהם של צדדים שלישיים. המשתמש מסכים למתחייב לשפות את האגודה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפי האגודה על דיד צד ג עקב הפרה של המשתמש הוראה מההוראות האמורות בתנאי השימוש, ו/או הפרה של כל זכות אחרת ו/או הפרה של כל דין.
 8. המשתמש מתחייב לא לעשות באתר שימוש שלא באמצעות ממשק המשתמש המסופק על-ידי האגודה ולא לנסות לחדור למחשביה של האגודה ו/או לאתר.
 9. המשתמש מתחייב לא לפעול לשיבוש או להפרעה לשירותים המסופקים על-ידי האגודה והאתר ולא לעשות כל פעולה המנוגדת לדין, לרבות פעולה המהווה עבירת מחשב כמפורט בחוק המחשבים תשנ"ה-1995 (להלן: "חוק המחשבים"), ולרבות שיבוש או הפרעה לפעילותו התקינה של מחשב או חומר מחשב, העברת מידע כוזב, חדירה לחומר מחשב שלא כדין ו/או כדי לעבור עבירה אחרת, ו/או החדרת תוכנה שעלולה לגרום נזק למחשב ו/או לחומר מחשב, ו/או כל פעולה אחרת המהווה עבירה על החוק.


אחריות

 1. האתר וכל המידע המופיע בו או שניתנת אליו גישה דרך האתר או באמצעותו, עומדים לרשות המשתמשים כמו שהם (As Is) וללא אחריות מכל סוג שהוא מצדה האגודה.
 2. המידע והתכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד והם אינם בגדר המלצה ו/או עצה ו/או חוות דעת מקצועית מצד האגודה. כל שימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש והאגודה לא תשא בכל אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, העלול להיגרם למשתמש האתר כתוצאה משימוש בתכניו ו/ו המידע שבו.
 3. תכני האתר עשויים לכלול פרסומות ו/או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים והאגודה, לרבות נושאי המשרה שלה ועובדיה, אינה נושאת באחריות לתכנים ולמידע, לרבות מידע פרסומי ו/או מסחרי,  ולהשלכות השימוש בהם, בין אם מדובר בתכנים שמקורם בחברה ובין אם בתכנים אשר מקורם בצדדים שלישיים.
 4. האתר עשוי להכיל הפניות וקישורים לאתרים שונים של חברות שונות (להלן: "אתרים קשורים"), אשר אינם בבעלותה או שליטתה של האגודה. האגודה אינה אחראית למידע ו/או לתכנים המופיעים באתרים הקשורים, לרבות מפרטים טכניים, מחירים ופרסומות, ו/או לשירותים ו/או למוצרים המופיעים בהם. אין בהצבת קישורים לאתרים הקשורים כדי להוות כל המלצה ו/או הבעת דעה ו/או הבעת תמיכה ו/או מתן חסות למוצרים ו/או לשירותים המוצעים באתרים אלה.
 5. האגודה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמשים לאתר אינטרנט פעיל. האגודה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתה.
 6. האגודה שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל חומר שיימסר על-ידי גולש לפרסום וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, וכן לערוך, לשנות, לתקן ולמחוק מידע שיועלה לאתר על ידי המשתמש, כולו או חלקו, וכן למנוע את פרסום המידע. כן רשאית האגודה לחסום משתמש מסוים, ללא כל הודעה מוקדמת, מבלי שתהיה לו כל טענה או דרישה עקב כך.
 7. האגודה אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא אשר עלול להיגרם למשתמשי האתר כתוצאה מתקלות, וירוסים, סוסים טוריאנים וכדומה, אשר עלולים להיות מועברים באמצעות האתר.
 8. האגודה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או מוחלט, לבצע כל שינוי באתר ובכלל זה בשירותים המוצעים באתר, בתוכנו, בעיצובו, בתנאי הגישה לאתר וכיוצא באלה.
תמונת רקע חלק תחתון של הדף