הרשמה Close
* שם פרטי * שם משפחה
שם פרטי באנגלית שם משפחה באנגלית
* כתובת אימייל
* בחר סיסמה * אימות סיסמה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
 
כניסה למומחים רשומים Close
* כתובת אימייל
* סיסמה
שינוי סיסמה
שכחתי סיסמה
 
שינוי סיסמה Close
כתובת אימייל
סיסמה נוכחית
סיסמה חדשה
אימות סיסמה חדשה
צור סיסמא בת 6-8 תווים המורכבת מספרות ואותיות באנגלית בלבד
אחד או יותר מהפרטים שהזנת אינם נכונים, אנא נסה שנית
 

כניסה למומחים רשומים

לפי שם

ומיקום


לפי מוסד/

פקולטה


לפי תחום

מחקר


לפי סוגיה

סביבתית


לוח כללי
וקריאה לפעולה
לוח
אירועים
סטודנטים
למחקרים ומלגות
הצעות עבודה
ומשרות אקדמיות
קולות
קוראים
תוכניות
לימוד
השתלמויות
וקורסים
מדיניות פרטיות

האגודה הישראלית לאקולוגיה (להלן: "האגודה") מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר לפרטיות ולשם טוב. להלן תפורט מדיניות הפרטיות של האגודה בהתייחס למידע הנמסר לה על ידי המשתמשים ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר. 

מסירת מידע אודות גולשי האתר לצד שלישי

1. האגודה עשוייה להשתמש בשירותים של חברות חיצוניות  לביצוע ניתוחי צפייה ושימוש באתר על ידי גולשים, לרבות עריכת מידע סטטיסטי, שאין בו כדי לזהות את הגולש, ותהיה רשאית על פי שיקול דעתה         להעביר ניתוחים סטטיסטיים אלו, שאינם מזהים את הגולש, לצדדים שלישיים.

2. בנוסף, האגודה רשאית לעשות  שימוש במידע שהצטבר  על הרגלי הגלישה והצפייה של הגולש וזאת לשם המטרות הבאות:

 2.1. שיפור שירותי האתר .

 2.2. לצרכי ניתוח ועריכת מידע סטטיסטי שאין בו כדי לזהות את הגולש.

 2.3. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.

 2.4. לשם רכישת מוצרים ושירותים.

 2.5. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים.

 2.6. לצרכי התאמת האתר לצרכי המשתמש לרבות הצגת "אזור אישי" בהתאם להעדפות המשתמש.

3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האגודה רשאית לעשות שימוש בפרטי ההרשמה והמידע שנאסף אודות הגולש באתר וכן להעבירם לצדדים שלישיים בהתקיים המקרים הבאים:

 3.1. בהתאם להוראת כל דין ו/או על פי צו שיפוטי של בית המשפט וכן בכל מחלוקת, טענה ו/או הליך משפטי בין הגולש לבין האתר.

 3.2. בכל מקרה של מיזוג פעילותו של האתר עם פעילות צד שלישי יהא האתר זכאי להעביר לתאגיד ו/או למיזם החדש העתק מהמידע שנאגר אודות הגולש באתר ו/או כל מידע סטטיסטי ו/או אחר שבידיה, ובלבד         שהצד השלישי האמור יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 3.3. גולשים הנוטלים חלק בפעילויות משותפות ו/או בפרויקטים משותפים לאגודה ולצדדים שלישיים, ככל שקיימים. במקרים אלו יועברו לאותם צדדים שלישיים המידע הרלבנטי אודות השתתפות הגולשים   בפרויקט.  

Cookies

4. האתר משתמש ב "עוגיות" (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ולרבות לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים והתאמת האתר להעדפות הגולש.

שינוי תנאי מדיניות הפרטיות

5. האגודה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות תוך פרסום הודעה על כך בעמוד הבית של האתר.

לקוחות הרשומים לשירותי האתר 

6. השימוש בחלק מתכני האתר עשוי להיות מוגבל ללקוחות רשומים בלבד.
7. במסגרת תהליך ההרשמה יהא על המצטרף למסור מידע אישי כגון: שם, גיל, כתובת, פרטי התקשרות ופרטים נוספים ככל שיידרשו.
8. מובן כי במידה ותבחר לא למסור את הפרטים הדרושים להרשמה, כולם או חלקם, לא תוכל להירשם לאתר ולקבל את התכנים, המידע והשירותים הרלוונטיים. מודגש כי אינך מחויב למסור פרטים אלו, ובמידה ותבחר לעשות כן, יהווה הדבר הסכמה מצדך למסירת הפרטים בהתאם לתנאי השימוש ושמירתם במאגרי המידע של המכון, והצהרה כי הפרטים אותם מסרת הינם מלאים ונכונים.
9. הנתונים הנמסרים בעת תהליך ההרשמה יישמרו במאגר המידע של האתר והיא תוכל לעשות בהם שימוש על פי מדיניות הפרטיות הקבועה במסמך זה.
תמונת רקע חלק תחתון של הדף